Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Opstap Coaching, gevestigd te Middelburg), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56594399, gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;

Opdrachtgever: de wederpartij van Opstap Coaching;

Partijen: opdrachtgever en Opstap Coaching;

Overeenkomst: een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en Opstap Coaching betreffende het verlenen van diensten door Opstap Coaching;

Diensten: alle door Opstap Coaching geleverde diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard;

Client: degene die de coaching aangaat, over het algemeen zal dit de opdrachtgever zijn, in enkele gevallen kan het een minderjarig kind zijn ten behoeve van wie opdrachtgever de overeenkomst tot het verlenen van diensten is aangegaan;

Schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Opstap Coaching, op iedere overeenkomst tussen partijen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 2. Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een overeenkomst tussen partijen, dan zullen deze ook op toekomstige overeenkomsten tussen partijen van toepassing zijn.
 3. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Kennismaken / informatie-uitwisseling

 1. Indien Partijen niet eerder een Overeenkomst hebben gesloten dan zal in beginsel voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst een gesprek plaatsvinden.
 2. Tijdens een eerste afspraak zal Opstap Coaching de Opdrachtgever wijzen op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de gehanteerde prijzen en tarieven. Deze zijn tevens in te zien en te downloaden op Op stap Coaching (opstap-coaching.nl). Opdrachtgever zal Opstap Coaching voorzien van de voor de dienstverlening relevante informatie. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind jonger dan 16 jaar, dan zal opdrachtgever aan Opstap Coaching mededelen wie het ouderlijk gezag heeft over het kind, dan wel hoe de wettelijke vertegenwoordiging is geregeld.


Artikel 4. Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de overeengekomen dienstverlening op schrift zijn gesteld en door opdrachtgever voor akkoord zijn ondertekend.
 2. In afwijking van lid 1 kan een overeenkomst eveneens tot stand komen indien de mondeling gemaakte afspraken per email of anderszins langs elektronische weg aan opdrachtgever zijn bevestigd en door opdrachtgever akkoord verklaard.
 3. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind jonger dan 16 jaar, en de opdrachtgever is niet de enige wettelijk gezaghebbende ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van het kind, dan geldt tevens het gestelde in lid 4, 5 en 6.
 4. Alle wettelijk gezaghebbende ouders dienen schriftelijk in te stemmen met de begeleiding van het kind. De gezaghebbende ouder die opdrachtgever is, is verplicht om de andere gezaghebbende ouder deugdelijk te informeren over de begeleiding van het kind en is verplicht om ervoor zorg te dragen dat ook deze ouder zijn of haar schriftelijke toestemming verleent. Dit geldt tevens in geval van wijzigingen in de begeleiding.
 5. Indien de andere gezaghebbende ouder niet of niet langer instemt met begeleiding van het kind, dan is opdrachtgever verplicht om Opstap Coaching hier terstond van op de hoogte te stellen. In dat geval is het Opstap Coaching niet of niet langer toegestaan om het kind te begeleiden.
 6. Indien opdrachtgever niet of niet volledig aan het gestelde in lid 4 en/of 5 heeft voldaan, dan zijn de gevolgen hiervan voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever zal Opstap Coaching volledig vrijwaren indien Opstap Coaching ter zake door de andere ouder wordt aangesproken.

Artikel 5. Regels rond afspraken

 1. Afspraken voor een sessie en/of activiteit beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat zij op tijd aanwezig is.
 2. Indien een sessie en/of activiteit niet op tijd kan beginnen omdat opdrachtgever niet aanwezig is, dan betekent dit niet dat de sessie en/of activiteit voortduurt na het overeengekomen tijdstip. Opdrachtgever blijft alsdan het volledige tarief verschuldigd.
 3. Indien opdrachtgever een afspraak wenst af te zeggen, bijvoorbeeld door ziekte, dan dient zij hier Opstap Coaching zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen, dit kan per telefoon, whatsapp of email.
 4. Indien een afspraak door opdrachtgever wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor aanvang, en er is geen aanwijsbare reden van overmacht waardoor dit eerder gemeld kon worden, dan is Opstap Coaching gerechtigd om het overeengekomen tarief voor de afspraak in rekening te brengen aan opdrachtgever.
 5. Opstap Coaching is te allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. Zij zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.

Artikel 6. Tarieven

 1. Aanbiedingen van Opstap Coaching zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt, alsmede de verwachte tijdsduur of de te besteden tijd en de geldende tarieven.
 2. De geldende tarieven staan vermeld op Op stap Coaching (opstap-coaching.nl) en worden op verzoek aan opdrachtgever toegezonden. De facturen zijn vrijgesteld van BTW.
 3. Handelingen/dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis van bestede tijd tegen het uurtarief aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 4. Opstap Coaching is gerechtigd om de tarieven aan te passen. Tariefswijzigingen dienen minimaal 1 maand voor inwerkingtreding aan bestaande opdrachtgevers te worden aangekondigd.

Artikel 7. Factuur en betaling

 1. Opstap Coaching stuurt opdrachtgever periodiek een factuur voor de overeengekomen dienstverlening. Opdrachtgever dient facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Opstap Coaching te betalen.
 2. Bij gebreke van tijdige betaling is Opstap Coaching gerechtigd de dienstverlening direct op te schorten.
 3. Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt opdrachtgever een herinnering met het verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Indien dan nog niet is betaald, is Opstap Coaching gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 8. Vertrouwelijkheid en privacy

 1. Opstap Coaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Voor overleg met derden in het belang van de opdrachtgever, is toestemming vereist van de opdrachtgever.
 3. Opstap Coaching zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van opdrachtgever, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Opstap Coaching zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opstap Coaching heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een duidelijk omschreven resultaat is overeengekomen.
 2. Opstap Coaching heeft een verzekering afgesloten voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid.
 3. Opstap Coaching is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aan Opstap Coaching toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen uit overeenkomst indien Opstap Coaching ter zake in verzuim is.
 4. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met een eventueel eigen risico.
 5. Indien de verzekeraar niet uitkeert, dan is aansprakelijkheid gemaximeerd tot het bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid, doch maximaal berekend over de duur van een periode van 6 maanden.
 6. Opstap Coaching kan geen beroep doen op enige aansprakelijkheid beperkende bepaling, indien de schade het gevolg is van haar opzet of grove schuld.

Artikel 10. Klachten en geschillen

 1. Opstap Coaching heeft een klachtenregeling vastgesteld, overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Daarvoor ben ik aangesloten bij Zorg voor ZZP.
 2. Cliënten van Opstap Coaching kunnen een beroep doen op de klachtenregeling en kunnen zich desgewenst gratis laten bijstaan door een klachtenfunctionaris. Indien de klachtenregeling is doorlopen en klager is het met de uitkomst niet eens, dan kan klager de klacht voorleggen aan een erkende Geschilleninstantie.
 3. De klachtenprocedure staat op de website Zorg voor ZZP.

Artikel 11. Slotbepalingen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op de website van Opstap Coaching; Op stap Coaching (opstap-coaching.nl) Middelburg, januari 2021